Notariusze są osobami zaufania publicznego, które mają uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych, poświadczania dokumentów i czynności prawnych, a także wykonywania innych czynności określonych w ustawie o notariacie. W tym wpisie przedstawimy trzy główne obszary działalności kancelarii notarialnej: prawo spadkowe, prawo rodzinne i prawo nieruchomości.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłych osobach.  Nasza kancelaria notarialna w Sosnowcu może pomóc w sprawach takich jak:

 • sporządzenie testamentu,
 • poświadczenie dziedziczenia,
 • sporządzenie umowy darowizny lub umowy o zachowek,
 • sporządzenie umowy o podziale spadku

Korzystając z usług kancelarii notarialnej, można uniknąć wielu problemów i sporów spadkowych, a także zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne i podatkowe.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne dotyczy relacji między małżonkami, partnerami życiowymi, rodzicami i dziećmi oraz innymi osobami blisko spokrewnionymi lub powinowatymi. Kancelaria notarialna może świadczyć usługi takie jak:

 • sporządzenie intercyzy,
 • sporządzenie umowy partnerskiej
 • sporządzenie aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie stosunku przysposobienia (adopcji),
 • sporządzenie aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie opieki lub kurateli nad osobą niepełnosprawną lub ubezwłasnowolnioną,
 • sporządzenie aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie albo zmianę rozdzielności majątkowej małżonków lub partnerów życiowych.

Za pomocą aktów notarialnych można uregulować wiele kwestii rodzinnych, które mogą mieć znaczenie w przypadku rozwodu, separacji, śmierci lub choroby.

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości obejmuje zagadnienia związane z własnością i użytkowaniem gruntów, budynków i lokali. Kancelaria notarialna może oferować usługi takie jak:

 • sporządzenie umowy sprzedaży, kupna, zamiany lub darowizny nieruchomości,
 • sporządzenie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie lub zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie lub zniesienie służebności gruntowej lub osobistej,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

Wszystkie te umowy wymagają formy aktu notarialnego, aby były ważne i skuteczne. Notariusz sprawdza stan prawny nieruchomości, sporządza projekt umowy, dokonuje jej odczytania i podpisania przez strony, a także dokonuje wpisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów.

0