poświadczenie dziedziczenia jest jednym ze sposobów na formalne stwierdzenie nabycia praw do spadku. Notariusz, w ramach czynności notarialnych, sporządza protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia. Są to urzędowe dokumenty, które mają potwierdzić przejście prawa własności na określone osoby. Jest to alternatywa dla załatwienia formalności spadowych na drodze sądowej. Akt notarialny mający na celu poświadczenie dziedziczenia jest prostszy to uzyskania. Warunkiem jest jednak dopełnienie wszystkich formalności, a także zebranie potencjalnych spadkobierców w kancelarii notarialnej, zarówno tych testamentowych, jak i ustawowych. Należy też przedłożyć stosowne dokumenty, takie jak akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia lub małżeństwa spadkobierców czy pozostawione testamenty.

Do czego potrzebny jest

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem niezbędnym, gdyż nie tylko wskazuje on prawa do spadku konkretnej osoby, ale też umożliwia załatwienie innych formalności. Bez niego nie da się wypłacić pieniędzy z konta bankowego spadkodawcy, a także wpisać zmiany właściciela do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości. Bez poświadczenia dziedziczenia nie jest możliwe nawet przerejestrowanie nabytego samochodu. Ustawodawca nie określa terminu, w którym trzeba uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercy mogą się o niego ubiegać w każdej dogodnej dla siebie chwili.

Jeśli więc potrzebują Państwo notarialnego poświadczenia dziedziczenia, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii notarialnej. Zajmujemy się aktami poświadczającymi zarówno testamentowe, jak i ustawowe dziedziczenie. Swoją ofertę kierujemy do mieszkańców Sosnowca i okolic.

Sporządzanie aktów notarialnych

W skład czynności notarialnych wchodzi również sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale. Odpis odzwierciedla całą treść oryginału, wyciąg tylko jego część. Notarialnie poświadczony wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 prawa o notariacie.

Notariusz może wydać wypis aktu notarialnego:
• stronom,
• osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu,
• następcom prawnym w/w osób,
• innym osobom – po wyrażeniu zgody przez strony bądź na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego.

Zgodnie z art. 110 § 3 prawa o notariacie w nagłówku wypisu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje go pieczęcią. Jeżeli wypis ma więcej niż jeden arkusz musi być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady co przy wypisach.

W przypadkach przewidzianych w ustawach notariusz przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom i innym organom państwowym.

0