W sytuacjach, w których samodzielne załatwianie spraw jest niemożliwe lub utrudnione, praktycznym rozwiązaniem jest udzielenie uprawnionej osobie pełnomocnictwa. W Sosnowcu, w naszej kancelarii, notariusz zajmuje się m.in. sporządzaniem notarialnych pełnomocnictw. Notarialne pełnomocnictwo to dokument, który upoważnia wskazaną w dokumencie osobę do działania w imieniu mocodawcy w zakresie, określonym w pełnomocnictwie. W niektórych przypadkach wymagane jest osobiste działanie strony czynności, np. spadkobierca nie może działać przez pełnomocnika przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Są również sytuacje, w których przepisy prawa uzależniają ważność czynności prawnej od zachowania szczególnej formy. Wówczas pełnomocnictwo, uprawniające do jej dokonania, musi być udzielone również w takiej formie.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Zakres umocowania do działania w imieniu reprezentowanej osoby jest określony w pełnomocnictwie. Ze względu na to kryterium wyodrębnia się pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo ogólne, dla wywołania skutków prawnych, wymaga zachowania pisemnej formy. Dotyczy ono upoważnienia do podejmowania w imieniu mocodawcy czynności zwykłego zarządu, które są niezbędne do zachowania jego majątku w niepogorszonym stanie. Pełnomocnictwo rodzajowe udzielane jest zazwyczaj w celu wykonywania przez pełnomocnika określonych czynności, które wykraczają poza zwykły zarząd. Pełnomocnictwo szczególne sporządzane jest w formie aktu notarialnego w przewidzianych przez prawo sytuacjach.

0