Niektóre czynności dokonywane są w formie aktu notarialnego, który jest dokumentem, wywołującym określone skutki prawne. Przepisy ustawy Prawo o notariacie precyzyjnie określają, z czego mają składać się projekty aktów notarialnych. W Sosnowcu, w naszej kancelarii, sporządzamy akty notarialne we wszelkich sprawach, w których przepisy prawa uzależniają ważność określonej czynności od zachowania tej szczególnej formy. Jeśli strona aktu notarialnego działa przez pełnomocnika, wymagane jest również dostarczenie do kancelarii oryginału pełnomocnictwa. Jeśli w czynności notarialnej bierze udział cudzoziemiec, przy sporządzaniu aktu notarialnego może być obecny tłumacz przysięgły. Projekty aktów notarialnych sporządzane są również w sytuacjach, gdy przeprowadzenie czynności notarialnej w tej formie wynika z woli stron.

Z czego składa się projekt aktu notarialnego?

Projekt aktu notarialnego, dla zachowania rangi urzędowego dokumentu, powinien zawierać wymagane prawem elementy, takie jak np.:

0