Rolą notariusza jest pełnienie funkcji niezależnego świadka podczas podpisywania ważnych dokumentów, przekazywania praw majątkowych czy zawierania umów między stronami. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i jako bezstronna osoba weryfikuje tożsamość osób, podpisujących dokument, upewniając się, że podpisują oni go dobrowolnie. Na czym polegają główne czynności, podejmowane przez notariusza?

Główne czynności notarialne

Notariusz, w ramach podejmowania czynności notarialnych, poświadcza autentyczność wszelkich podpisów na dokumentach, jak również udzielają porad prawnych i wskazówek w niektórych sprawach, takich jak transakcje na rynku nieruchomości czy planowanie majątku. Oprócz tego do głównych czynności notarialnych należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych w formie pisemnej, które mają charakter urzędowy; akt notarialny ma na celu potwierdzenie tożsamości stron, uprawnień notariusza i treści oświadczeń stron;
  • przekazywanie praw własności, zwłaszcza w stosunku do nieruchomości, np. w przypadku sprzedaży, darowizny czy spadku;
  • sporządzanie testamentów w formie aktu notarialnego, najtrudniejszego do podważenia;
  • sporządzanie umów małżeńskich, regulujących majątkowe stosunki między małżonkami;
  • poświadczenie zgodności dokumentów, np. kopii dokumentów z oryginałami, dzięki czemu kopia dokumentu nabiera mocy prawnej;
  • ustalanie spadkobierców poprzez sporządzanie protokołów, ustalających spadkobierców, które umożliwiają im nabycie praw do spadku;
  • sporządzanie umów przedwstępnych, zobowiązujących strony do zawarcia umowy głównej w przyszłości;
  • poświadczanie oświadczeń stron w celu potwierdzenia ich tożsamości i zdolności do czynności prawnych.

Ponadto notariusz sporządza protesty wekslowe i czekowe, potwierdzające niewypłacalność dłużnika. Czynności notarialne mają na celu zabezpieczenie interesów stron oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu transakcji prawnych.

0