Czynności notarialne

Notariusz wykonuje czynności, które mają moc urzędową, tj. czynności notarialne. W Sosnowcu, w naszej kancelarii notarialnej, zajmujemy się m.in. sporządzaniem aktów notarialnych, a także protestów, weksli i czeków, dokonywaniem czynności z zakresu prawa spadkowego, potwierdzaniem czynności i zdarzeń w formie poświadczeń oraz protokołów. Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, właściwym w sprawach przyjmowania na przechowanie, jak i wydawania uprawnionym osobom dokumentów, papierów wartościowych oraz pieniędzy w walucie polskiej lub zagranicznej. Czynności notarialne utrwalane są przez notariusza w formie protokołu.

Jakimi czynnościami z zakresu prawa spadkowego zajmuje się notariusz?

W kancelarii notarialnej można załatwić określone w przepisach sprawy z zakresu prawa spadkowego. Należy pamiętać, że w sprawach, w których strona działa przez pełnomocnika, wymagany jest również oryginał pełnomocnictwa. Do podstawowych czynności, związanych z formalnym przejściem majątku spadkowego, należy m.in. sporządzanie:

 • testamentów,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • umów zbycia i działu spadku oraz zrzeczenia się spadku,
 • protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Akt notarialny – Sosnowiec

W sytuacjach określonych w przepisach prawa lub na podstawie woli stron notariusz sporządza akt notarialny. W Sosnowcu, w naszej kancelarii, udzielamy również informacji na temat dokumentów, niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego. Zachowanie formy aktu notarialnego obligatoryjne jest dla wielu czynności, dotyczących nieruchomości. M.in. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy o dożywocie, umowa deweloperska, czy wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości przez gminę to czynności, dla których zastrzeżona jest ta szczególna forma. Niektóre umowy oraz akty z obszaru prawa spadkowego wymagają zachowania formy notarialnej dla wywołania skutków prawnych. Umowy majątkowe małżeńskie mają również postać aktu notarialnego. Notariusz udziela stronom wyjaśnień w zakresie przeprowadzanych w kancelarii czynności, które wymagają dla swej ważności uwierzytelnienia w formie aktu notarialnego.

Obsługa notarialna spółek prawa handlowego

Nasza kancelaria w Sosnowcu zajmuje się kompleksową obsługą notarialną spółek prawa handlowego. Notariusz świadczy wymagane prawem czynności notarialne względem spółek osobowych oraz kapitałowych, w tym polegające na sporządzaniu projektów aktów notarialnych w zakresie umów oraz statutów spółek, a także oświadczeń oraz czynności, dla których skuteczności przewidziana jest ta szczególna forma. Kancelaria notarialna przeprowadza czynności notarialne związane z zakładaniem, likwidacją oraz sprzedażą spółek. Notariusz uczestniczy we wszelkich czynnościach, związanych z funkcjonowaniem spółek, które dla swej ważności wymagają notarialnego uwierzytelnienia.

Rejestry notarialne

Notariusz korzysta w swojej pracy z systemów teleinformatycznych, które służą do obsługi rejestrów notarialnych. Niezwłocznie po dokonaniu określonej przepisami czynności notariusz utrwala ten fakt we właściwym rejestrze. Z rejestrów korzystają m.in. sądy, notariusze, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz inne uprawnione instytucje. Rejestry notarialne umożliwiają tym podmiotom szybki dostęp do informacji. Za pomocą systemu teleinformatycznego notariusz składa np. wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Znamy się na tym

Zobacz specjalizację notariusza w Sosnowcu

Nieruchomości ikona strzałka
ikona dom
Sprawy firmowe ikona strzałka
ikona budynek
Sprawy spadkoweikona strzałka
ikona certyfikat
Poświadczeniaikona strzałka
ikona rodzina
Sprawy rodzinneikona strzałka
ikona rodzina
Inneikona strzałka
ikona waga

Sprawy dotyczące nieruchomości

 • umowa sprzedaży
 • umowa darowizny
 • umowa zamiany
 • umowa o dożywocie
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • akty ustanowienia hipotek
 • umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
 • umowa o zniesienie współwłasności
Umów się na wizytę...

Specjalizujemy się w obsłudze firm

 • umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • statut spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej
 • umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych
 • połączenie, podział i przekształcenie spółek
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • likwidacja spółek
Umów się na wizytę...

Sprawy spadkowe

 • protokoły dziedziczenia
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • testamenty
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
Umów się na wizytę...

Poświadczenia

 • poświadczenia własnoręczności podpisów
 • poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem
 • poświadczenia pozostawania przy życiu
 • poświadczenie daty pewnej
Umów się na wizytę...

Sprawy rodzinne

Umów się na wizytę...

Inne

Umów się na wizytę...
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Umów się na wizytę za pomocą formularza, lub
skontaktuj się telefonicznie.
Notariusz Grzegorz Bańdo Notariusz Jan Bańdo

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy  Potwierdź, że nie jesteś robotem

  0